Just in time production или производство „Точно навреме“.

JIT_1.1.1_IMG9884

Тези думи в българската индустрия звучат почти мистично. Свикнали сме да ги свързваме с логистичната дейност, пропускайки факта, че „Точно навреме“ е един от двата стълба в производствената система на Тойота.

„Точно навреме“ означава да произвеждаме само това, което е нужно, в количеството което е нужно и в момента, когато е нужно на клиента. JIT е символ на: кратък производствен цикъл; минимизирани запаси от материали, продукция и незавършено производство; равномерно производствено натоварване; минимален транспорт, висока производителност на труда, а навременната доставка е просто резултат от всичко това. Обобщено JIT работи за намаляване на повечето от групите на „излишъците“ (установени при създаване на VSM).

Така зададени тези цели можем да постигнем само, ако ползваме добре изградена методология. В JIT методологията се базира на няколко инструмента, като тук ще споменем някои от тях.

Един от основните инструменти в JIT се явява създаването на подходяща производствена схема (Layout). Тук усилията ни са тя да бъде изградена така, че да улеснява протичането на производствения поток.

Layout_3

Клетъчното поизводство (Cellular manufacturing) е ораганизация на производството, която залага на групиране на производствените машини по продуктов признак, а не на традиционното функционално-цехово групиране. При нея се постига максимална ефективност на труда и минимален инвентар по работните места в дадена линия.

Произовдствено нивелиране (Leveling) е друг основен инструмент, с който се постига разпределение на продуктовите поръчки във времето, при което има равномерно натоварването на хора и машини и се избягва нуждата от големи натрупвания на материали и готова продукция в складовете.

В инстнументите на JIT се работи с т.н. тактово време (Takt time). Тук то представлява времето, през което клиента потребява 1 брой от дадения продукт. Във фирмите, в които не се следи тактовото време много често се стига до свръхпроизводство или обратно – до невъзможност за изпълнение на поети ангажименти към клиентите.

Kan-ban е система, при която последващите участъци „издърпват“ от предходните участъци нужната им продукция. При нея се използват различни лесни за разбиране визуални сигнали – най често етикети, маркировки за мин/макс и пр. Kan-ban дефакто управлява междуцеховите (вътрешнозаводските) поръчки без планиране. Помага ни да имаме в наличност нужните заготовки и полуфабрикати при поддържане на минимум запаси от тях.Kanban_2_IMG_9287

Специален фокус в JIT се отделя на времето за пренастройка. Често, когато то е по-дълго сме склонни да произвеждаме по-големи серии за да намалим престоите за единица продукция. Това обаче води до натрупване на големи количества незавършено производство. За този проблем ни помага инструмента СМЕМ – „Смени матрица за една минута“ (SMED). Тук фокусът е върху причитана за проблема – а именно как да подобрим самата процедура за пренастройка, така че тя да не отнема много време.SMED_1_IMG_9959

Изградени заедно тези инструменти ни помагат за постигане на хармония в дейността на всички звена и гладък производствен поток, доставящ точно навреме нужните продукти.