(Bulgarian) Резюмета на лийн проекти

Кан Бан в текстилната индустрия

Кан Бан в текстилната индустрия

Примерът, който ще бъде разгледан се отнася за производство, което шие калъфи за подглавници за автомобили. Обемите, с които се работи са големи – около 20 хиляди на ден от 500 оператора. Преди въвеждането на издърпваща система хаоса в производствените линии създаваше много проблеми като: натрупване на огромно количество материали в…

Кан-бан

Кан-бан

улеснява планирането, подобрява комуникацията между отдел производство и отдел логистика, намалява суровия материал в производствените участъци намалява междуоперационните запаси съкръщава времето без добавена стойност лесно се разбира от всички нива в организацията. Разберете го и Вие тук.

Lean creates flow…

Lean creates flow…

In many companies the production flow is obstructed and limited. Often the production layout is not well developed and creates problems in moving the goods. the operations are not balanced and piles of WIP occur in front of the bottle-necks. The lack of good practices in planning imposes frequent changes that…

Тотална продуктивна поддържка

Тотална продуктивна поддържка

“Медицинската наука” за производствения организъм. ТРМ се цели в: създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система; практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула…