Тотална продуктивна поддръжка (Total Productive maintenance)

 

ТРМ е система, създадена и развивана в Япония в продължение на няколко десетилетия. С първоначален фокус върху производството и машините, тя еволюира до програма, покриваща почти всички дейности в организацията.

ТРМ се цели в:

  • създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система;
  • практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула дефекти и нула повреди,
  • цялостнто ангажиране на всички отдели на фирмата в т.ч. проиводство, поддръжка, проучване и развити, маркетинг и пр.;
  • ангажиране на всички заети от висшият мениджмънт до машинните опреатори
  • постигане на нула загуби чрез дейности в „припокриващи малки екипи“.

ПредставямеТРМ като една къща с осем стълба, които са основните дейности със своя методология.

TPM_1png

Автономна поддръжка представлява деностите на оператора по поддържане на т.нар. „основно състояние на машината“ – почистване, смазване, инспектиране и притягане. Те предотвратяват ускореното амортизиране на оборудването, коригират се аномалиите по машините, елиминират се престоите поради малки повреди, дефекти и други загуби.

“Планирана поддръжка” ангажира поддържащия персонал в дейности, целящи увеличаване на ефективния фонд работно време на машините. Освободени от малките ежедневни проблеми, те се фокусират върху системата за превантивна поддръжка и управление на резервните части, както и в реализиране на Kaizen (подобрения по машините).

„Фокусирано подобрение” насочва всички дейности в ТРМ по отношение на откриване и елиминиране /или поне намаляване/ на загубите в производствената системата.  Загубите според ТРМ са: престои и накъсване на работата; понижена производителност, дефекти в продуктите, излишъци на материали и НЗП, излишен транспорт и пренасяне, загуби на енергия и материали.

„Образование и обучение” цели непрекъснато развитие на персонала и в частност работниците,чрез оценяване на уменията и осигуряване на адекватно обучение.

Поддръжката на качеството” е насочена към определяне, стандартизиране и фиксиране на условията за машини, методи и материали с цел постигане на продукти без проблеми с качеството.

„Контрол на всичко ново” включва анализиране и документиране на направените подобрения и отстранените проблеми в оборудването и процесите, за да може тази информация да се използва при създаване и внедряване на новите машини, процеси или продукти.

„Безопасност, здравеи околна среда” създава система за безопасна и здравословна работна среда, за да се постигнат нула злополки.

„Офис TPMцели административните функции да бъдат високо ефективни,  и да осигуряват своевременно съдействие и услуги на производствените звена.

5S е основа на ТРМ. Тази система поддържа работната среда добре организирана, подредена и чиста като условие за ефективна работа и гладко протичане на всички дейности.

Стимулираща среда за успешното внедряване на ТРМ, представлява изграждането на смесени екипи на всички нива, които да ангажират потенциала на целия персонал.